PROGEX

Төлөвлөсөн суурийн параметрүүд

м
м

Шугаман суурийн уртыг тооцох


Суурийн хэмжээсүүд

Анхаар! Суурийн шаардлагатай хэмжээг гадна тэнхлэгүүдээр нь зааж өгнө.

Арматурын тооцоо

Урт хугацааны ажлын арматур

Хөндлөн арматур (хомут)

мм